Ochrona danych osobowych – szkolenia ABI

Administrator bezpieczeństwa informacji sprawuje pieczę nad przetwarzaniem informacji o osobach fizycznych – termin ten został wprowadzony około 20 lat temu na mocy przepisów o ochronie danych osobowych. Jaką wiedzę należy posiadać, żeby pełnić taką funkcję? Dla kogo stworzono specjalistyczne warsztaty ABI?

Szkolenia ABI – czy powołanie ABI jest konieczne?

Informacje o osobach fizycznych muszą podlegać ochronie, szczególnie współcześnie, kiedy możliwości użycia poufnych informacji jest znacznie więcej. To zadecydowało, że wprowadzono instytucję administratora bezpieczeństwa informacji, którego rolę może pełnić wyłącznie osoba fizyczna. Kandydat na administratora bezpieczeństwa informacji musi spełniać następujące kryteria: mieć zdolność do samodzielnego kształtowania swojej sytuacji prawnej, korzystać z pełni praw publicznych, posiadać kwalifikacje dotyczące ochrony danych. Ponadto przyszły administrator musi udokumentować, że nie był karany za umyślne przestępstwo. Według przepisów wyznaczenie ABI nie jest obligatoryjne.

Szkolenia ABI – dla osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji

Rola administratora bezpieczeństwa informacji polega na nadzorowaniu stosowania przepisów związanych z ochroną danych osobowych. ABI prowadzi też specjalny wykaz danych. Osoby chcące zdobyć kwalifikacje do pełnienia obowiązków ABI mogą wziąć udział w specjalistycznym kursie. Podczas szkolenia uczestnicy poznają podstawowe pojęcia, takie jak dane osobowe, usuwanie danych osobowych, administrator systemów informatycznych (ASI), uzyskują aktualną wiedzę o przepisach prawnych związanych z ochroną danych, uczą się realizować zadania ustawowe przypisane ABI, a także uczą się jak zabezpieczać dane. Każdy słuchacz szkolenia dostaje imienny certyfikat ABI potwierdzający posiadane kwalifikacje, a także dostęp do materiałów edukacyjnych i szablonów dokumentów.