Generator not księgowych na 40 euro – gdzie go znaleźć?

Chcesz użyć bezpłatny generator not księgowych? Zobacz tutaj.

Każdy przedsiębiorca na pewnym etapie swojej działalności napotyka kontrahentów, którzy nie wnoszą opłat za wystawione ich faktury w wyznaczonym terminie. Jeszcze dziesięć lat temu był to znaczny problem dla biznesmenów. Szczęśliwie od 2013 roku w razie pojawienia się zwłoki we wniesieniu opłaty prawo polskie dało możliwość wystawiania spóźnionym partnerom not księgowych w wysokości 40 euro, a od 2020 roku również na 100 lub 70 euro.

Kiedy zgodnie z prawem można wystawić notę księgową na 40 euro, a kiedy na wyższe kwoty

Według przepisów ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel ma prawo żądać od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość takiej kompensaty zależy od kwoty zaległego świadczenia pieniężnego. W przypadku, gdy należności nie przekraczają 5 tys. zł wystawia się noty księgowe na 40 euro. Przy zadłużeniu powyżej tej kwoty, lecz nie większym niż 50 tys. zł, wierzyciel od 2020 r. jest z kolei uprawniony do wystawienia notę na 70 euro, a kiedy wartość świadczenia pieniężnego przekracza 50 tys. zł – notę na kwotę 100 euro. Co ważne, notę księgową można przekazać dłużnikowi niezwłocznie po wystąpieniu zwłoki w płatności, co więcej bez konieczności uprzedniego upomnienia o upływie terminu. Wypada jednak rozważyć czy wysłanie kontrahentowi bez ostrzeżenia noty księgowej na 40 – lub więcej – euro nie naruszy utrzymywanych częstokroć przez długi okres czasu dobrych układów biznesowych. Przecież zwłoka we wniesienia opłaty może być kwestią chwilowych kłopotów finansowych czy prostego niedopatrzenia dłużnika, a nie jego umyślnym zabiegiem. Dlatego właśnie, nota księgowa winna być raczej jednym z kolejnych etapów procedury windykacyjnej.

Generator not księgowych na 40 euro znajdziesz w sieci

Kiedy wierzyciel ostatecznie postanawia o wystawieniu noty księgowej, zaczyna zadawać sobie pytanie, jak poprawnie należy przeliczyć jej wysokość na złotówki, bowiem obowiązująca ustawa mówi o nocie w euro. Informacje o tym wyszczególniono w przytoczonym w poprzednim akapicie dokumencie – wysokość rekompensaty w polskim złotym oblicza się na podstawie uśrednionego kursu euro ogłoszonego przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym minął termin wniesienia opłaty za świadczenie pieniężne.

Zainteresowanych zapraszamy do skorzystania z bezpłatnego generatora not księgowych dostępnego darmowo przez Flobo – autorskie narzędzie automatyzujące obsługę należności, które posiada także innowacyjny moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]